top of page
Image by Estée Janssens
Lịch học 

Học phí

2.500.000đ/khóa 12 buổi 90ph

Lịch học

Lớp GT4: 17h45-19h15 Thứ 4

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên hệ

Giao tiếp tự tin
+ Nhóm 6 - 9 tuổi
+ Nhóm 9 - 13 tuổi

90ph/buổi/tuần x 12 buổi/khóa

Học phí

2.500.000đ/khóa 12 buổi 90ph

Lịch học

Lớp GT5: 15h15-17h45 Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên hệ

Giao tiếp tự tin
+ Nhóm 6 - 9 tuổi
+ Nhóm 9 - 13 tuổi

90ph/buổi/tuần x 12 buổi/khóa

Học phí

2.500.000đ/khóa 10 buổi/90ph

Lịch học

Lớp SD423: 9h - 11h Chủ Nhật

Lịch khai giảng (dự kiến)

Dự kiến khai giảng tháng 4/2024

Sửa dáng (từ 9 tuổi trở lên)

90-120ph/buổi/tuần x 10 buổi/khóa

Học phí

2.800.000đ/khóa 8 buổi 90ph (đã bao gồm học cụ)

Lịch học

Lớp NC1: 15-17h thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên hệ

Nữ công (Handmade) (từ 7 tuổi trở lên)

120ph/buổi/tuần x 8 buổi/khóa

Học phí

80.000đ/buổi 60 phút

Lịch học

Lớp Y1: 12h-13h thứ 2-4-6

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên hệ

Yoga (người lớn)

60ph/buổi x 3 buổi/tuần

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Lớp NHĐ3: 15h-16h30 Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên hệ

Nhảy hiện đại
(5 tuổi trở lên)

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Lớp NHĐ4: 16h-17h30 Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

Còn 4 suất

Nhảy hiện đại
(5 tuổi trở lên)

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Lớp NHĐ6: 18h-19h30 Thứ 5

Lịch khai giảng (dự kiến)

Còn 4 suất

Nhảy hiện đại
(5 tuổi trở lên)

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Lớp NHĐ7: 15h-16h30 Chủ nhật

Lịch khai giảng (dự kiến)

Còn 3 suất

Nhảy hiện đại
(5 tuổi trở lên)

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Lớp NHĐ8: 10h15-11h30 Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên hệ

Nhảy hiện đại
(5 tuổi trở lên)

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Học phí

500.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Hiphop H2: 10h15 - 11h15 Chủ Nhật

Lịch khai giảng (dự kiến)

Còn 5 suất

Hiphop tuần 1 buổi
(4 tuổi trở lên)

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

Học phí

500.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Hiphop H3: 9h - 10h Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên hệ

Hiphop tuần 1 buổi
(4 tuổi trở lên)

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

bottom of page